Page 11 - Sigorta_Finans_Sayı_28_09052021.indd
P. 11

2018 yılında görevde olan HP-UBP hükümeti arasında
                                imzalanan protokole de girmiştir. 2020 yılında ülkemizde
                                yaşanan covid-19 salgını e-poliçe uygulamasının ne
                                kadar gerekli olduğunu bedel ödeyerek hepimize
                                öğretmiş olmasına rağmen Vergi Dairesinin hantallığı ve
                                siyasi iradelerin devamlılık esastır ilkesine gerekli özeni
                                göstermemesinden dolayı henüz konu ile ilgili somut
                                bir gelişme yaşanmamıştır.

                                Tayfun Vural / Trust Re Reasürans Genel Müdür
                                E-sigorta poliçesi sigorta ve reasürans şirketleri ile sigorta
                                aracılarının halihazırda kağıt ortamında düzenlemekte
                                oldukları sigorta poliçelerinin elektronik ortamda
                                düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda
                                elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik
                                ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren
                                uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

                                Sigortacılıkta elektronik sigorta poliçesi ve elektronik
                                sigorta komisyon gider belgesi uygulamasının önü
     E-poliçe ile ilgili girişimler Vergi Dairesinin 2017 yılı  açılacaktır.
     sonunda Sigortacılık Sektörüne yazılı poliçelere ilaveten  Söz konusu uygulama ile sigortalılar, ister cep telefonu
     fatura zorunluluğunu yürürlüğe sokmaya çalışması ile  isterse bilgisayarlardan poliçelerine her an ulaşabilecek.
     bir reaksiyon olarak ivedilik kazanmış olup “herkes gider  Hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştıracak uygulama
     mersine biz gideriz tersine” sözünü adeta doğrular bir  sonucunda kâğıt israfının da önüne geçilecektir.
     şekilde gündeme gelmiştir. Şahsımın da bulunduğu
     KKTSRBS heyeti ile Vergi Dairesi Makamları arasında  Saklama ve arşivleme işlemlerinin de elektronik ortama
     yapılan görüşmeler neticesinde fatura uygulamasının  taşınması ile;
     hatalı bir uygulama olduğu zor da olsa Yetkililere  - Sigorta ve reasürans şirketleri, çalışanlarını daha etkin
     anlatılmış ve doğru istikametin e-poliçe olduğu   kullanabilecek
     konusunda görüş telkin edilmiştir. İlaveten Birlik  - Döküman arama ve ibrazıyla ilgili zaman tasarrufunda
     Bünyesinde kurulan Komite ile VUY 172A mad. yapılacak  bulunabilecek
     bir değişiklikle e-poliçe uygulamasının nasıl yapılması  - Arşivleme maliyetlerini ( raf sistemi / dosya / kağıt
     gerektiği ile ilgili bir tüzük taslağı da hazırlanarak  çıktısı / yazıcı – toner vb ) minimize ederek , şirket ve
     5.6.2018 tarihinde Vergi Dairesine iletilmiştir. Konu
                                acente aktiflerine pozitif yansıma sağlayacaktır.


                                                        9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16