Page 11 - Sigorta ve Finans 27
P. 11

Temassız kart dolandırıcılığı gerçek mi

     şehir efsanesi mi?     Son dönemlerde gündeme gelen ‘te- altında”              cm yaklaşması gerekir, işlem gerçekleş-
     massız kart dolandırıcılığı’ iddialarını Celal Cündoğlu, her işlemin kayıt altında tiğinde bip diye bir ses çıkar. Onay alın-
     değerlendiren BKM Genel Müdür Yar- olduğunu ve temassız özellikli kart kul- dığında da her POS tıkır tıkır slip çıkartır.
     dımcısı Celal Cündoğlu, “Temassız kart lananların ekstrelerini düzenli bir şekilde Dolayısıyla fark edilmeden bu işlemin
     dolandırıcılığı hikayesi tam bir şehir kontrol etmeleri gerektiğini söyleyerek, gerçekleşmesi mümkün olmaz. Şöyle
     efsanesidir. Bu şuna benziyor; bir hırsı- “Bir kere temassız olsun olmasın sorum- bir güvenlikleri daha da var temassız
     zın soyduğu evden çıkarken kartvizitini lu bir tüketici cebinde nakit taşıyorsa kartların; elinizden çıkmıyor. Yani POS’u-
     bırakması gibi bir şey. Her işlem kayıt nakitini, eğer kart kullanıyorsa kart eks- na taksın diye birisine vermiyorsunuz,
     altındadır, kayıt altında da dolandırıcılık trelerini kontrol etmesi gerekir. Temassız Gözününüzün önünden gitmiyor işlemi
     olmaz” dedi.            kullanmasanız dahi ay sonu geldiğinde yapıp cebinize koyuyorsunuz. Bütün bu
     TEMASSIZ özellikli kartların kullanımı acaba ‘bu işlemler bana mı ait, bütçe- bilgiler ışığında temassız kart kullanımı
     son yıllarda giderek yaygınlaştı. Bankala- me uygun gidiyor muyum’ diye kontrol güvenlidir.”
     rarası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, etmek lazım. Dolayısıyla temassız kartla
     2016 yılında 31 milyon adet olan temas- beraber bir farkı yok. O işlemlere de ba- “Temassız kart dolandırıcılığı hikaye-
     sız özellikli kart sayısı, 2017 yılında yüz- kıp tanıması gerekiyor. Bizim kart amil- si tam bir şehir efsanesidir”
     de 36 artarak 42 milyon adede yükseldi. lerine tavsiyemiz; o miktarların az olma- Son dönemlerde gündeme gelen ve do-
     Temassız işlemler ise 2016 yılında 45 sını küçümsemesinler bunu zaten nakit landırıcıların POS cihazını çantaya yak-
     milyon adet gerçekleşirken, 2017 yılın- kullanmış olsalardı ceplerinden nakitleri laştırarak cüzdan içerisinde bulunan te-
     da bu rakam yüzde 96 artarak 88 milyon gitmiş olabilirdi. Burada her bir şey kayıt massız karttan habersiz bir şekilde para
     adet oldu. 2018’in sonunda ise temassız altında. Yapacakları şey ekstreleri kont- çektikleri yönündeki iddiaların pratikte
     özellikli kartlarla 200 milyon adet işlem rol etmek, sıkıntılı bir işlem görülürse mümkün olmadığını ifade eden BKM
     yapılması hedefleniyor.       bankalarıyla konuşmak. Zaten işlemler Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu,
                       kendilerine ait değilse nihayetinde ban- söz konusu iddiaların bir şehir efsanesin-
     Sayıları her yıl katlanarak artan temassız kaları yaptıkları incelemeler sonucu bu den ibaret olduğunu belirtti.
     özellikli kartlar, beraberinde güvenlik za- miktarları kart amillerine iade edecekler-
     afiyeti iddialarını da gündeme getiriyor. dir” diye konuştu.     Cündoğlu, “Son dönemde haberlere çı-
     Dolandırıcıların POS cihazını çantaya                kan otobüslerde elinde POS ile dolaşan
     yaklaştırarak cüzdan içerisinde bulunan “Fark edilmeden bu işlemin gerçek- kişilerin istem dışı tahsilat yaptığıyla ilgili
     temassız karttan habersiz bir şekilde leşmesi mümkün olmaz”      haberleri pratikte mümkün değil. Haya-
     para çektikleri yönündeki iddiaları de- Temassız özellikli kartların güvenli oldu- tın doğal akışına aykırı elinde bir cihaz
     ğerlendiren BKM Genel Müdür Yardım- ğunu vurgulayan BKM Genel Müdür Yar- olacak birisinin ve siz bunu görmeyecek-
     cısı Celal Cündoğlu, temassız özellikli dımcısı Cündoğlu, herkesin POS sahibi siniz. POS’un işleme hazır hale getirilme-
     kartların Türkiye’de 11 yıldır kullanıldığı- olamayacağını ve POS sahibi olan işlet- si lazım dolayısıyla bir şeylerle uğraşıyor
     nı ve bu süreç içerisinde kullanıcılar tara- melerin de bankaların uzun değerlendir- olacak. Ses çıkartacak, slip tıkır tıkır ba-
     fından herhangi bir şikayet gelmediğini me sürecinden geçtiklerini kaydederek, sacak bu yüzden pratikte mümkün değil
     söyledi. Cündoğlu, şu ifadeleri kullandı: şöyle konuştu:       zaten her ay milyonlarca işlem gerçek-
                                         leşiyor olmasına karşın bu tür şikayetler
     “Geçen Temmuz ayında Türkiye’de 20 “Temassız kart kullanımı birkaç sebep- bize hiç gelmiyor. Dolayısıyla otobüste
     milyon adet temassız işlem gerçekleşti. ten ötürü kesinlikle güvenli. Öncelikle  temassız kart dolandırıcılığı hikayesi tam
     Geçen seneki aylarla karşılaştırdığımız- bunun içerisinde yılların teknoloji biri- bir şehir efsanesidir. Bu şuna benziyor;
     da 2 buçuk kat artış görüyoruz. 2017 kimi var. Uluslararası kart şemalarının  bir hırsızın soyduğu evden çıkarken kart-
     yılında 88 milyon adet temassız işlem laboratuvarlarda ve daha sonra da yıllar  vizitini bırakması gibi bir şey. Her işlem
     oldu. Bu sene bu gidişle 200 milyona içerisinde sahada test ederek geliştirdiği  kayıt altındadır, kayıt altında da dolandı-
     ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bu kadar bir kart teknolojisi var. İkincisi herkes gi- rıcılık olmaz” açıklamasında bulundu.
     büyük rakamlara anacak kullanıcıların dip bir POS sahibi olamaz. Bir mağazaya
     güveniyle ulaşılabilir. Kullanıcıların baş- gidip satın alamazsınız. Bir işyeri olmak
     larına bir şeyler gelmediğini görüyoruz. için bankayla karşılıklı anlaşma yapılma-
     Ne bankalara, ne BKM’ye, ne de Bankalar sı gerekir. Bankanın uzun değerlendir-
     Birliğine bu konuda şikayetler gelmiyor. me ve kredi süreçlerinden geçildikten
     11 yıldır Türkiye’de mevcut olan bir tek- sonra POS sahibi olunur ve bütün işlem-
     noloji bu ve büyüye büyüye bu günlere ler kayıt altındadır. Bir banka POS sahibi
     geldi. Eğer bu süre içerisinde bir sıkıntı işyerinin işlemlerini takip eder; şüpheli
     yaşanmış olsaydı çok önceden zaten gördüklerini inceleme altına alır. Üçün-
     müdahale etme şansımız olurdu ancak cüsü işlemin gerçekleştiği ana bakalım
     zaten böyle bir şikayet yok.”    POS’un işleme hazır hale getirilmesi
                       gerekir öyle POS’u dolaştırıp kendili-
     Celal cündoğlu: “her şey kayıt altına ğinden tahsilat yapamazsınız. Kartın 4                                                        9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16