Page 13 - Sigorta ve Finans 27
P. 13

Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler

     Birliği izleme ve raporlama komitesi
     Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Yöneticisi Sn. Şifa Karahasanoğluna zi- poliçelerinin de KKSBM’ye aktarılmaya
     Şirketler Birliği izleme ve raporlama yarette bulundu. Toplantı çok verimli başlaması ile birlikte, depremin sabit
     komitesi başkanı sayın Ersan Dağlı ve geçmek ile birlikte İzleme ve Rapor- bir tarife ile tüm ülke geneline satılan
     üyeleri Sn. Mehmet Betmezoğlu, Sn. lama komitesinin talebi olan yangın bir teminat olacağı müjdesi sigorta şir-
     Ahmet Çukurovali ve Sigortacılar Birli- poliçelerinde depremin sabit bir tarife ketlerine yakın bir zamanda verilecek
     ği Genel Sekreteri Sn. İbrahim Kavçın olması konusunda uzlaşıya varıldı. Bu gibi görünüyor.
     ile Yardımcısı Sn. Halide Devir, Sigorta konunun ilerleyen dönemde yangın


     AlbAnk personelinden duyarlı davranış     ALBANK Personeli sosyal sorumluluk Thalassaemia hastaları başta olmak
     projeleri kapsamında düzenli olarak üzere, diğer hastaların da büyük sıkıntı
     kan bağışında bulunmaya devam edi- yaşadığını sözlerine ekleyen Karaveli-
     yor.                oğlu, her sağlıklı bireyin kan bağışına
                       destek olması gerektiğini vurguladı.
     Korona Virüsü nedeni ile ortaya çı- Kan bağışında bulunmanın top-
     kan kan ihtiyacını da göz önüne alan lumsal sorumluluk olduğunu
     ALBANK Personeli kan bağışında bu- belirten Dr.Ahmet M.Karaveli-
     lundu. Geçmiş yıllarda da düzenli şe- oğlu, sadece acil çağrılarında
     kilde kan bağışında bulunan ALBANK değil, her zaman aynı hassasi-
     personeli, bu yılda Kuzey Kıbrıs Türk yetin gösterilmesi gerektiğini,
     Kızılayı’nın Gezici Otobüsü ile gerçek- kan bağışının aynı zamanda ge-
     leştirilen kan bağış kampanyasına des- leceğe yatırım olduğunu söyledi.
     tek verdi. Kan bağışına ALBANK Genel
     Müdürlük ve Lefkoşa Şubeleri Perso- Dr.Karavelioğlu, Sosyal sorumlu-
     neli katıldı.            luk projeleri
                       kapsamında
     ‘Sadece acil ihtiyaç durumunda de- 2018 yılında
     ğil, her zaman hassas davranmalı-  başla tılan
     yız’                kan  bağışı
                       kampanya-
     Kan Bankasına yapılan kan bağışlarına sının beşinci
     yeterli önemin verilmesi gerektiğini kez yapıldı-
     belirten ALBANK Genel Müdürü Dr.Ah- ğını ve her yıl
     met M.Karavelioğlu, özellikle korona düzenli ola-
     virüsü nedeni ile kan ihtiyacının arttı- rak 6 ayda bir
     ğını ve tüm kesimlerin kan ihtiyacına y apılma y a
     duyarlı olup kan vermeleri gerektiğini devam edile-
     belirtti.              ceğini vurgu-
                       ladı.

                                                        11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18