Page 14 - Sigorta ve Finans 27
P. 14

Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı görkemli bir törenle hizmete
     açıldı.
     Near East Bank Genel Müdürlük Merkez


     Binası görkemli törenle açıldı     Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sına; geçirdiği ameliyat se-
     yanı sıra bazı bakanlar, milletvekilleri, bebi ile açılışa katılamayan
     bazı siyasi partilerin temsilcileri, ban- YDÜ Kurucu Rektörü Suat
     kacılık ve finans dünyasından çok sayı- Günsel’e geçmiş olsun ve
     da davetli, Merkez Bankası Başkanı ve tebrik mesajıyla başladı,
     Near East Bank yöneticileri ve çalışan- Near East Bank’ın yeni bi-
     ları yer aldı.           nasının teknolojik altyapı-
                       sı ve 650 çalışanıyla sektö-
     Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YDÜ Mü- re örnek olduğunu ayrıca
     tevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan S. özellikle yaşanan covid sü-
     Günsel ve Near East Bank Genel Müdü- recinde de vermekte oldu-
     rü Selami Kaçamak’ın açılış konuşma- ğu kredilerle ekonomiye
     larının ardından protokol davetlilerinin kan verdiğini ifade etti.
          katılımı ile toplu kurdele Yakın Doğu Kuruluşu’nun ülkede ka- de işaret eden Tatar, Bakanlar Kuru-
            kesilerek bina hizmete zandığını, ülkeye yatırım yaparak top- lu’nun toplanmadığı yönünde eleşti-
            açıldı. Kurdele kesimi lumla birlikte büyüme anlayışına te- riler yapıldığını da anımsatarak, Ana-
            sonrasına  Cumhur-  şekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, 3  yasa’nın Cumhurbaşkanının Bakanlar
            başkanı Ersin Tatar’ın milyar TL’lik aktif büyüklüğüyle ülkede- Kurulu’na başkanlık edebilmesine ola-
            bakanlar ve milletve- ki en üst sıralardaki bankalar arasında  nak tanıdığını söyleyerek, acil ve elzem
            killeri, Near East Bank yer alan Near East Bank’ın yaptığı yatı- bir durum olması durumunda kendisi-
           yetkilileri ile birlikte akıllı rımların KKTC devletine olan güvenini  nin bu görevi yaparak, Bakanlar Kuru-
           binayı gezerek bilgi alma- gösterdiğini, başka yatırımlara davet  lu’nda belli kararlar alınmasının sağla-
           ları ile tören tamamlan- ettiğini ve bu anlamda dünyaya güçlü  nabileceğini ifade etti.
            dı.          bir mesaj verdiğini de kaydetti.
                                        Pandemi döneminde UBP-HP hükü-
            CUMHURBAŞKANI     “ KKTC Güçlüdür ve Haklıdır ”   metinin yaptıklarının takdire değer
            TATAR        Cumhurbaşkanı Tatar, bu mesajın “KK- olduğunu da söyleyen Cumhurbaşka-
             Cumhurbaşkanı Er-  TC’nin ayakta olduğu ve olmaya de- nı Tatar, 50’den fazla toplantı 400 saa-
             sin Tatar konuşma- vam edeceği” Kıbrıs’ta yaşayabilir iki  tin üzerinde çalışma sonucu Covid-19
                       eşit egemenliğe dayalı devlet temelin- salgınının iyi yönetildiğini ve Rum ke-
                       de bir çözüm istendiğini, ayrıca Kıbrıs  siminde günlük 300’lü rakamlardan
                       Türkü’nün haklı olduğu ve kendi kade- bahsedilirken, KKTC’de şu an rahat bir
                       rini kendi belirleme hakkı bulunduğu- dönemin yaşandığını vurguladı.
                       nu dünyaya hatırlattığını belirtti.
                                        Cumhurbaşkanı Tatar, sürecin iyi yöne-
                       Hükümet çalışmalarını devam ettiğine  tilmesini KKTC’deki insan kaynaklarının


      12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19