Page 14 - Sigorta_Finans_Sayı_28_09052021.indd
P. 14

Sektörde lider                            olmaya devam
                            ediyoruz                             R. L. Egemen Co Ltd olarak ilkelerimiz olan TARAFSIZLIK, GÜVEN,
                             MESLEKİ EHLİYET ve SIR SAKLAMA’ dan asla ödün vermeden
            Emre EGEMEN            yolumuza devam ediyoruz.
         R. L. Egemen Co Ltd Direktörü


     1.   Sn Emre Egemen sizi tanı- kuşak direktörü olarak şirketin ba- Genel Direktör ve Enspektör olarak
     yabilir miyiz?           şındayım.             yapıya katılması ile şirketimiz tekrar
                                         organize bir yapılanma ile “Limited
     28 Mayıs 1978 yılında doğdum. Türk 2.   R.L.Egemen & Co. Ltd’in fa- Şirket” olarak kayıt altına alınmıştır.
     Marif Kolejinden mezun olduktan aliyetleri konusunda bizleri bilgi-  Dedem Refet Bey’in güçlü bilgi biri-
     sonra 2002 Şubat ayında Doğu Ak- lendirir misiniz?        kimi ve tecrübesini aktardığı babam
     deniz Üniversitesi İşletme Fakülte-                  2005 yılına kadar 2. kuşak yönetici
     sinden ardından Anadolu Üniversi-                   olarak hizmet verdi, bu tarihten son-
     tesi Finans-Bankacılık ve Sigortacılık                 ra ise Danışman olarak katkı sağla-
     Bölümü’nden de başarıyla mezun ol-                   maya devam etmiştir. 2018 yılında
     dum. Sonrasında İstanbul’da çeşitli                  ise şirketten tamamen ayrılıp başka
     sigorta şirketlerinde Eksper Asista-                   bir ülkeye yerleşti.
     nı olarak görev yaptım.
                                           1970 yılından bu yana 51. Yılı-
     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-                        mızda köklü geçmişi ile mes-
     tinde tek Lloyds of London’ın                        leki ilkelerimiz doğrultusunda,
     kayıtlı enspektörü olmakla bir-                       konusunda tüm ihtiyaç ve ta-
     likte, IFIA’nın (International Fe-                     lepleri profesyonel olarak kar-
     deration of Inspection Agen-                        şılayan şirketimiz, Dedem Refet
     cies) düzenlediği ‘Uluslararası                      Bey ile çıktığı bu yolda bugün
     Akaryakıt Gözetim Programı’nı                       tecrübeli ve dinamik ekip kadro-
     tamamlamış ve bu konuda ser-                       su ile kalitesini her çağa uyumlu
     tifika sahibiyim. 2010 yılında Tür-                   ve hazır şekilde büyümeye, geliş-
     kiye’de Sigortacılık Eğitim Merkezi                   meye, sektörde lider olmaya devam
     (SEGEM)  tarafından  düzenlenen                   etmekteyiz.
     Eksper Mevzuat (Denklik) sınavında
     da başarılı oldum ve Kara Araçları                   R.L.Egemen Co. Ltd olarak Hizmet
     (Motorlu Kara Araçları Kasko-Trafik /                 verdiğimiz sigorta ekspertiz branş-
     Motorlu Kara Taşıtları Dışındaki Kara Şirketimiz 1970 yılında dedem Sn. larımız
     Taşıtları) dalında Türkiye’de eksperlik Refet Lütfi EGEMEN tarafından kurul- -  Kara Taşıtları
     yapmaya hak kazandım. Ayrıca Tür-  muştur. Ülkemizde ilk kez profesyo- -   Hava, Deniz,  Demiryolu
     kiye Cumhuriyeti Başbakanlık Deniz- nel eksper/bilirkişi kavramının edi- Araçları
     cilik Müsteşarlığı’nın vermiş olduğu nilmesi ve bu alandaki ihtiyaçların -  Emtia ve Kıymete İlişkin Nak-
     Sahil Kaptanlığı Lisansına sahibim. karşılanmasını sağlamayı hedefle- liyat
     İyi derece İngilizce bilmekteyim.  miştir. Dedem Refet Bey 1990 yılına -   Yangın, Doğal Afet, Kaza ve
                       kadar görevini sürdürmüştür. 1981 Hırsızlık
     2004 yılından itibaren şirketin 3.  yılında babam Seyhan EGEMEN’in -    Mühendislik


      12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19