Page 15 - Sigorta ve Finans 27
P. 15

yetişmiş olması, sağlık çalışanlarının İrfan Günsel de konuşmasında,1996 ancak banka olarak aldıkları doğru ted-
     özverili çalışmaları, kurumlarının ka- yılında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birlerle hem hizmetleri aksatmadıkları-
     pasitesiyle açıkladı. Tatar, bu durumun bünyesindeki tek şubesiyle bankacılı- nı hem de ekonomiye destek verdikle-
     KKTC’nin daha da güçlenebilmesinin ğa adım atan Near East Bank’ın bugün rini kaydetti.
     belirtileri olduğunu, pandemi döne- 16 şubede 290 personeliyle ‘Adada ya-
     minde işletmelere dağıtılan kredilerin şayan kıtalıların bankası olarak’ yoluna Banka olarak pandemi döneminde
     ekonomiye olumlu yansıdığını, öğren- emin adımlarla devam ettiğini kaydetti. devletin verdiği savaşa katkıda bu-
     cilerin KKTC’ye dönmeye başladığını                  lunduklarını anlatan Kaçamak, birçok
     ve 3 günlük karantina kararıyla turizm “Sadece ulaştığı 2 milyar 944 milyon özelliği bünyesine barındıran yeni akıl-
     sektörüne de oksijen akışının sağlandı- liralık aktif büyüklüğü ile değil sahip lı bina ile halka daha hızlı güvenli ve
     ğını ifade etti.          olduğu yenilikçi vizyonu ile de Near çağdaş bankacılık hizmeti verecekleri-
                       East Bank, ülkemizin bankacılık sek- ni belirtti. Bankanın fiziki özellikleri ve
     Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini: “ Baş- törüne değer katmaya ve öncülük et- oturduğu alan hakkında teknik bilgiler
     ta Suat Günsel olmak üzere Near East meye devam ediyor. Bugün açılışını de veren Kaçamak, yeni banka binası-
     Bank’a      emeği geçenleri, yapacağımız Genel Müdürlük Merke- nın halka ve ül-    keye hayırlı
               bu harika binayı zimiz de bankamız için yeni bir büyü- olmasını diledi.
               ülkeye kazandı- me döneminin miladı olacaktır” diyen
               ranları canı gö- Günsel, YDÜ’nin her eserinin dünyayla Konuşmala-
               nülden tebrik bütünleşmeye bir katkı olduğunu ve rın ardından
               eder, yeni bina- bu yatırımların merkezine de Kıbrıs’ın toplu kur-
               sının ülkeye ve konduğunu ifade etti. Her yatırımın dele kesimi,
              ekonomiye hayırlı KKTC topraklarının geleceği ve insa- yeni bina-
              ve uğurlu olmasını nına yapıldığını anlatan İrfan Günsel, nın gezilmesi
              dilerim” şeklinde Yeni Genel Müdürlük binasının teknik ile açılış et-
              tamamladı.    donanımı, fiziki özellikleri ve 650 çalışa- kinliği tamam-
                       nıyla ülke ekonomisine katkı sağlayıp, landı. Lha
               GÜNSEL     hareketlilik katacağını da kaydederek,
               YDÜ Mütevelli Yakın Doğu ailesinin eğitim, otomotiv,
               Heyeti Başkanı. inovasyon ve teknolojide fark yaratma-
                    D r. yı sürdüreceğini vurguladı.

                       KAÇAMAK
                       Near East Bank Yönetim Kurulu Üyesi
                       ve Genel Müdürü Selami Kaçamak açı-
                       lış öncesi yaptığı konuşmada Covid-19
                       pandemisinin tüm dünyayı etkilediği
                       gibi KKTC’de de sosyal ve ekonomik
                       sıkıntılar yarattığını, bankacılık sektö-
                       rünün de bu sıkıntılardan kaçamadığını                                                        13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20