Page 6 - Sigorta_Finans_Sayı_28_09052021.indd
P. 6

Covid-19 salgınının
              sigortalı ve sigorta
        sektörüne olumlu etkileri                         var mı?

         2019 yılının Aralık ayında Çin’de başlayan Co- cindeki dosyalarda sigorta eksperlerince, fiili uz-
         vid-19 salgını zaman içinde tüm dünyaya yayıl- man incelemesi yapılmaksızın, hasar tespiti ya da
         mıştır. 2020 yılının Mart ayı içinde salgın ülke- risk incelemesi işleminin, fiili uzman incelemesi
         mizde de görülmeye başlanmış ve ciddi tedbirler yapılmadığı husususun uzman incelemesi rapo-
         alınmak zorunda kalınmıştır. Bir taraftan kısmı runda belirtilmesi koşuluyla, elektronik ortamda
         sokağa çıkma yasakları ilan edilirken, diğer taraf- doküman, ses, görüntü ve video transferi yönte-
         tan birçok işletmenin faaliyet göstermesi yasak- miyle yapılabileceği ifade edilmiştir. Dijitalleşme,
         lanmıştır. Ülkemiz ve dünyayı etkisi altına alan bu sigorta şirketleri içinde birçok avantajlar sağla-
         salgın etkisini halen devam ettirmektedir. Çeşitli mıştır. En önemli avantajları şu şekilde sıralaya-
         kurum ve kuruşların açıklamasına göre, salgın biliriz; Personel performans ölçümü veri girişleri
         uzunca bir süre varlığını sürdürecektir.  hızlandığı için daha sağlıklı yapılabilmekte. Sür-
         Sigortalı Olmanın Önemi: Salgının kendini gös- dürülebilirlik, kişi bazlı bilgi saklamak yerine veri
         termesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nde faa- bazlı yazılımlar ile bilgi saklayarak ilerlenmesine
         liyetlerini sürdüren tüm yerel ve yabancı sigorta olanak tanınmıştır. Kurumsal hafıza ile sigorta şir-
         şirketleri açıklamada bulunarak covid-19 tedavi- ketleri tüm pazarlama stratejilerini sosyal medya
         sinde de sigortalıların yanında olduklarını göster- hesaplarında kayıt altına alarak neyin daha ba-
         diler.                   şarılı ya da başarısız olduğunu görebilmektedir.
         Genel ve özel şartlar gözden geçirildi: Yalnızca Analiz edebilme yetkisi, zamanı dosta çevirmek
         Covid-19’un etkileri değil sürekli değişim halin- için bu analizleri dijital dönüşüm ile yazılımlardan
         deki ticaret ve iş ortamının getirdiği tüm güncel elde etmek, şirketlere hem sürdürülebilirlik hem
         meseleler de – Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) emre- de en üst seviyede verim sağlamaktadır. Örneğin,
         dici nitelikte ancak kapsamı geniş düzenlemeleri satış süreçlerini her gün satış departmanından ra-
         dışında – sigorta ettireni ve sigortalıyı korumak por isteyerek incelemek büyük zaman kaybı iken,
         amacıyla sigorta teminatlarının olabilecek en dar yazılım üzerinden günün istenilen saati incele-
         sınırlarını belirlemek niyetindeki genel şartlar ve yebilmek hem az enerji ile çok veri elde etmektir
         özel şartlar gözden geçirilmiştir.     hem de zaman kazanımıdır. Dijitalleşme sayesin-
         Dijitalleşme: Ekspertiz işlemlerinin uzaktan ya- de esnek çalışma yöntemine geçmenin işletmele-
         pılması Türkiye Cumhuriyeti ilgili Bakanlık tara- re sağladığı bir diğer fayda ise, maliyetlerin azal-
         fından aksi belirtilmedikçe geçici süre ile kamu masıdır. Büyük oranda esnek çalışma sistemine
         güvenliğini ilgilendiren veya suiistimal şüphesi geçmiş olan bir işletme daha küçük bir iş yerinde,
         bulunan ya da niteliği itibariyle mutlak surette daha düşük ulaşım, yemek ve iş yeri giderleri ile
         fiziki uzman incelemesi gerektiren hasarlar hari- çalışma imkânına kavuşur.


      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11