Page 6 - Sigorta ve Finans 27
P. 6

2021’de Sigorta            Sektörünün Gündemi
                 İklim Değişikliği


          Küresel ısınmanın etkisiyle 2021 yılında aşırı ya- termektedir. Fırtına ve seller Avrupa’da en sık
          ğışlar, dolu ve sel riskleri hayatımızı tehdit etme- görülen ve Avrupa için en maliyetli olan hava
          ye devam edecek. Bu nedenle sadece araçlarımızı olaylarını oluşturmaktadır. Ülkemizde de sorum-
          değil ev ve işyerlerimizi de sigortalamak daha luluk bilinci yüksek olan şirketler iklim değişikliği
          önemli hale gelecek. Dünya ısınıyor. İklimler de- konusunda adımlar atmaya başladı. Ayrıca, Si-
          ğişiyor. Küresel ısınmanın etkileri her geçen yıl gorta ve Reasürans Şirketler Birliği çatısı altında
          daha da fazla artıyor. Yaşanan afetlere yenileri kurulan teknik komitede konu incelenmekte ve
          ekleniyor. Hava, İklim ve Afet Yıllık Değerlendir- özellikle diğer önemli yıkıcı bir unsur deprem ko-
          me Raporu’na ( Weather, Climate & Catastrophe nusunda da Sigorta Yöneticisine de Birlik Yönetim
          Insight:2018 Annual Report) göre, 2018’de iklim Kurulu tarafından bilgi aktarılmaktadır.
          değişikliğine bağlı afetlerin neden olduğu top-
          lam hasar 225 milyar doları buldu. Dünya Mete- Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği
          oroloji Örgütü verilerine göre ise iklim değişikliği tarafından yayınlanan 2019 yılı Sigorta Sektörü
          sebebiyle doğal afetlerden aynı yıl 62 milyon kişi faaliyet raporuna göre Yangın ve Doğal afetler
          etkilendi.                  Sigortalarında bir gelişme sağlanamamıştır. 2018
                                de &16,4 olan üretim payı 2019 da %15,7’ye geri-
          KKTC de iklim değişikliğinden nasibini alıyor. Me- lemiştir. Bu branşta gerçekleşen hasar toplamı ise
          teorolojik sebeplerle gerçekleşen doğal afetlerin 48.395.642 TL olmuştur.
          sayısı ülkemizde giderek artıyor. 2020 yılı sonu
          Girne bölgesinde gerçekleşen hortum ciddi ha-
          sarlar oluşturdu.              Sigorta&Finans Dergisi olarak Küresel ısınma ik-
          Fakat                    lim değişimi konusunda sektör oyuncularının
          -    Negatif ve karanlığı ifade eden hiçbir şeyi mutlak suretle ortak iş birliği yapması ve farkın-
          hayatınıza dahil etmemek,          dalığı artırması gerektiğini düşünüyoruz. Sigor-
          -    Korku senaryolarından özgürleşmek,  tacılık yalnızca yaşanan bir hasarın ardından za-
          -    Endişe, korku ve kaos döngüsüne kapıl- rarın karşılanmasından ibaret değil. Sigortacılığın
          mamak                    temelini riskleri öngörmek ve ilgili risk bir hasara
          için sigortalı olmalıyız.          sebep olmadan yönetmek oluşturuyor. Devlet
          Doğal afetlere ilişkin yapılan uzun dönemli ana- yöneticilerine düşen görev ise kamunun riskini
          lizler, ekonomik kayıplarda artış olduğunu gös- özel sektöre kaydırmalarıdır.
      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11