Page 7 - Sigorta ve Finans 27
P. 7

2021                           yılına                           başlarken
         Genel Müdür
         KKSRSB Asbaşkanı
         Sn. Raif ÇUKUROVALI


         2021 yılının herkese sağlık getirmesini dilerim. larımızı canlandırdık. Güzel bir sohbetti...
         2020 yılında tüm dünyayı hüsrana uğratan Covid
         19 salgını birçok ülkede hız kesmeden devam eder- Pandemi döneminde devlet kendi kıt imkanları çer-

         ken, diğer ülkelerle paralel ülkemizde de başlatılan çevesinde birçok sektöre yardım etmeye çalışarak
         aşılama tüm dünya insanlarının umudu olmuştur. yeterli olmasa da finansal kaynak sağlamış ve katkı
         İnşallah başarılı olur ve tüm insanlar bu kaos or- vermiştir. Fakat banka ve sigorta sektörüne ki si-
         tamından kurtulur. Pandeminin ülkemize ve dünya gorta sektörü tamamen kapatılmıştı hiç bir destek
         ülkelerine verdiği zararı hepimiz yaşayarak görü- verilmemiştir. Bu olumsuzluğa ilaveten banka ve si-
         yoruz. Önceki yazılarımızda buna değindik. Bu ne- gorta sektörüne pandemi nedeniyle ülkenin kapalı
         denle burda değinmeyeceğim. Sadece başlatılan olduğu dönem içerisinde peşin vergi ödeme kül-
         aşılama kampanyalarının başarılı olmasını ve yaşa- feti getirilmiştir. Gördüğümüz ve gözlemlediğimiz
         mımızın eski şekline dönmesini diliyorum.   kadarıyla ekonominin olmazsa olmazı olan bu iki
                                güzide sektör devlet otoritesi tarafından hak ettiği
         Yeni yıla yeni umut ve düşüncelerle girdiğimiz bu gerekli ilgiyi göremediği gibi kanımca sadece vergi

         günlerde KKTC Bankalar birliği genel sekreteri sayın tahsil edilecek kurumlar olarak görülmektedir. Bu
         Halil Okur’a bir ziyaret gerçekleştirdik. Her şeyden da ülke ekonomisi adına bu sektörler için iyi bir ge-
         önce bankalar birliğine böyle güzel ve donanımlı lecek değildir. Bankalar adına iyi olan taraf banka
         bir bina kazandırdıkları için tüm emeği geçenleri sektörü için ihtiyaç duyulan gerekli yasa ve düzen-
         kutlarım. Sohbetimizde banka ve sigorta sektörü- lemelerin zamanında yapılabilmesini sağlayan ba-
         nün sıkıntılarını konuştuk. Ülkelerin önde gelen iki ğımsız bir KKTC merkez bankası oluşudur.
         büyük finans sektörü banka ve sigorta sektörüdür.
         Ülkemizin bu iki güzide sektörünün birlikleri,geçen Sigorta sektörü için ise bunu söyleyemeyiz. Yerel
         zaman içerisinde kendi aralarında yeterli temas ve şirketlerin kurulmasını sağlayan yasanın üzerinden
         dayanışma içerisinde olamamıştır.       yirmi beş yıl,kapsamlı sigorta yasasının uygulama-
                                ya konmasının üzerinden ise on yıl geçmesine rağ-
         Bunun geliştirilmesi ve müşterek konularda birlik- men sigorta sektörü hala daha siyasetin pençesin-
         te hareket etmenin ülkenin ekonomik çıkarlarına den kurtulamamıştır. Sigorta sektörünün gelişmesi
         fayda sağlayacağı inancı içerisinde olduğumuzu  adına her şeyden önce diğer ülkelerde olduğu gibi
         paylaştık. Oradan ayrılırken takas odasından çıkan bağımsız bir sigorta dairesi veya benzeri bir yapı
         banka çalışanlarını görünce takas işlemlerinin bina- oluşturulması gerekir. Böylece sektörün ihtiyacı
         nın alt katında yapıldığını öğrendim. Takas odasının olan yasa ve düzenlemeler zamanında hazırlanarak
         ilk nasıl oluşturulduğunu ilk oluşumunda bulundu- başta ülke nüfusuna göre çok fazla olan şirket sayı-
         ğumu ve ilk takas işlemlerinin saray önündeki bir sına bir sınırlama getirilmeli ve KKTC’ne güçlü bir si-
         binada yapılmaya başlandığını konuşarak eski anı- gorta sektörü yaratmanın çalışması başlatılmalıdır.


                                                        5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12