Page 8 - Sigorta ve Finans 27
P. 8

“2021
                            yılından


                             umutluyuz”


                             ALBANK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Dr. Ahmet
                             M.Karavelioğlu 2020 yılını ve pandemi sürecini değerlen-
                             dirdi, 2021 yılı beklentilerini açıkladı.
                                      ‘’Ülkemiz olumsuz etkilendi’’

                                      Ülkemiz koronavirüs salgının başlaması
                                      ile çok zor bir süreçten geçiyor. Bu süreç-
                                       ten en çok etkilenen iki motor gücümüz;
                                       turizm ve yükseköğrenimde yaşanan
                                       düşüş tüm ülke ekonomisine sirayet
                                        etti. Buna karşın biz, bankacılar ola-
                                        rak, söz konusu ekonomik etkinin en
                                        aza indirilmesi amacıyla pandemi
                                        süresince kendi alanımızda gerek-
                                         li önlemleri alarak çalışmalarımıza
                                         devam ettik ve ediyoruz.

                                          Elbette, KKTC ekonomisinin per-
                                          formansı hizmet sektörleri olan
                                          turizm ve eğitimden geçiyor. Bu
                                          süreçte, en azından eğitim sek-
                                          törünün online olarak yoluna
                                          devam ettiğini gördük. Bu saye-
                                          de eğitim kurumlarımız finansal
                                          olarak büyük sıkıntılar yaşama-
                                          dılar ama öğrencilerin burada ol-
                                          mamasının eksikliği ülke ekono-
                                          mimizde ciddi olarak hissedildi.
                                          Mart ayından itibaren öğrencile-
                                         rin adaya gelmesi öngörülmek-
                                         tedir ki bu da ülke ekonomisine
                                         ve birçok sektöre ciddi bir destek
                                         olacaktır.


                                          Dr. Ahmet M. KArAvelioğlu
                                          ALBANK Yönetim Kurulu Üyesi ve
                                              Genel Müdürü
      6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13