Page 9 - Sigorta ve Finans 27
P. 9

Diğer önemli sektörümüz olan
       turizm sektörü de bu durumdan
       son derece olumsuz etkilendi. Özellik-
       le gemi seferlerinin ve uçuşların durma-       Hükümetimizin
       sı ile turizmde büyük bir darbe yaşandı ve
       tüm otellerimiz kapandı.              özel sektörün önünü
       Öğrencilerin barınma ihtiyacına dönük       açacak kararları biran
       çalışan inşaat sektörü de olumsuz et-     önce üretmesini bekliyoruz.
       kilenen sektörler arasında. Merkez
       Bankası’nın da yönlendirmesi ile Ban-    Ekonomimiz büyürken doğal
       kacılık sektörümüz gerek kapanma,
       gerekse sektörlerdeki yaşanan olum-    olarak bankacılık sektörümüz ve
       suzluklar nedeni ile geliri azalmış ku- Albank’ta büyümeye devam edecek.
       rumlara ödeme baskısı yaşatmamak
       adına pandemi sürecinde, 3 aylık faiz   Ulaşılacak hedefleri olan kurum
       ve kredi taksit ertelemeleri ve düşük
       faizli ve uzun vadeli kredi imkânlarıy-  ve kişiler olarak bizim sektörden
       la ile iş insanlarımıza bir nebze de olsa  daha hızlı büyüme stratejimiz
       nefes aldırdı.
                                 de elbette devam
       Esnafın rahatlaması adına Kredi Garanti
       Fonu aracılığı düşük faizli yaklaşık 1.3 milyar      edecektir.
       TL üzerinde kredi kullandırıldı. Özel sektörün
       özellikle Kobilerin ihtiyaçlarını düşük faizli kredi-
       lerle finanse ettik. Şirketlerin yükümlülüklerini yerine
       getirmesi için imkân sağladık. Bu çok büyük bir fırsattı.
       O dönemde Faiz oranları %9’lara indi. Şu anda mevdu-
       ata %16 faiz verilirken %9’la devam eden krediler var  tutabilen, öz kaynağı güçlü firmalar bu süreçten
       ve bu kredilerden zarar ediyoruz ancak Kobilere ciddi  daha az hasar görmüş olarak çıkacaktır. Bu bağlam-
       bir avantaj sağlanmış oldu.            da bankalar için çalıştıkları firmaların da önemi ön pla-
                                na çıkıyor.
       “Kredi Garanti Fonu önemli bir imkândı ve
       önemli miktarda düşük faizli kredi sağlandı’’   Biz bu süreçte birçok iş insanımızı da ziyaret ettik,
                                KGF’den yararlanmalarını önerdik ve ısrarcı olduk. Faiz
       KKTC’nin kuruluşundan bugüne verilen toplam kredi- oranı %9 olan bir kredi idi. Bizim ısrarlarımız sonucun-
       nin %10’u kadar ilave kredi, hem de düşük faizle, 2020  da bu kredileri kullananlar şimdi eminim mutludur.
       yılının Haziran-Eylül ayları arasında bankalarımız tara-
       fından verildi. Bunun çok önemli olduğunun altını çiz- Biz herkesle çalışmayacağız sloganı ile yola çıkarken
       mek istiyorum.                   ne kadar doğru bir strateji izlediğimizi bu iki kriz dö-
                                neminde de görmüş olduk. Kredilendirme süreçleri-
       2020 yılında dövizin sürekli iniş çıkışı belirsizliği artır- mizde banka olarak teminata değil işe önem verdik.
       dı. TL’de yaşanan aşırı değer kaybı bize de yansıdı. En  Yağmurlu günde de güneşli günde de müşterilerimi-
       büyük etkiyi de hayat pahalılığı olarak yaşadık ve ya- zin yanında olduk. Şunu gayet iyi biliyoruz ki, şirketler
       şıyoruz. Ülkemizde kur geçişkenliğinden kaynaklı enf- ne kadar sağlam ve sağlıklı ise bankalarda o kadar sağ-
       lasyonu anında hissediyoruz. İş insanlarımızın bu san- lam ve sağlıklı olur.
       cılı süreci atlatıp, çalışanlarına, birbirlerine ve devlete
       olan yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için belli “Çalışanları işten çıkarmak maliyet düşürme
       bir ödemesiz dönemi de içermesi açısından da Kredi yolu değildir’’
       Garanti Fonu önemli bir imkândı.
                                Maliyet düşürmek, işçi çıkarmak değildir. Bu dönem
       Şu an 2018 yılında yaşadığımız çifte şok dalgasının bir  çalışanına sahip çıkma dönemidir. Biz ALBANK olarak
       benzerini daha yaşıyoruz maalesef. Kur ve faiz şoku- hiçbir çalışanımızı işten çıkarmadık, maaşlarında ke-
       nun 2 yıl gibi kısa sürede yaşanması birçok firmamızı  sinti yapmadık. Bu süreci en iyi şekilde geçirmeye ve
       olumsuz yönde etkilerken, nakit akışını kontrol altında  çalışanlarımızı mağdur etmemeye çalıştık.

                                                        7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14